Dobrodošli na portal To sam Ja (www.tosamja.rs).
Portal To sam Ja vam omogućava korišćenej usluga i sadržaja na njemu, koje je podložno niže navedenim uslovima korišćenja.
Uslovi korišćenja se primenjuju na sve autorske sadržaje i usluge.
Korišćenjem bilo kog dela portala, i svih sadržaja ili usluga na njemu smatra se da ste upoznati sa uslovima, kao i da ste prihvatili korišćenje sadržaja isključivo za ličnu upotrebu i na sopstevnu odgovornost. Tekstovi na portalu su iskljucivo u edukatvine svrhe i ne zamenjuju stručnu pomoć.

Autorsko pravo

Nosilac autorskog prava tekstova na portalu To sam Ja je njegov vlasnik. Imate pravo da ih upotrebite ukoliko navedete izvor teksta u sledećem obliku: „Izvor: portal To Sam Ja – www.tosamja.rs“, i to bez skraćivanja ili sakrivanja internet adrese u punom tekstualnom obliku, kako je napisano pod znacima navoda.

Ukoliko kojim nesrećnim slučajem, prenesete, kopirate, odštampate ili dopunite neki od tekstova na portalu, bez navođenja izvora, saglasni ste da se može podneti predlog za izvršenje na osnovu ovih uslova korišćenja i relevantnih dokaza na iznos koji sami odredimo.

Komentari

Komentari se objavljuju bez prethodne moderacije.

Svi komentari kojima se vređa, kleveta, šire lične i porodične prilike, poziva na nasilje, mržnju, netoleranciju i/ili rušenje ustavnog poretka ili koji su na neki drugi način u suprotnosti sa zakonom, će biti sačuvani i upotrebljeni kao dokaz u postupku koji će bez odlaganja biti pokrenut protiv vas. Ostavljanjem ovakvih komentara obavezujete se da oštećenima nadoknadite svu štetu koju im budete pričinili.

Zato je strogo zabranjeno:

– objavljivanje, slanje i razmena sadržaja koji krše postojeće srpske i/ili međunarodne zakone, sadržaja koji je uvredljiv, vulgaran, preteći, rasistički ili šovinistički, kao i sadržaja koji je štetan na bilo koji drugi način
– objavljivanje, slanje i razmena informacija za koje posetilac zna ili pretpostavlja da su lažne, a čije bi korišćenje moglo da nanese štetu drugim korisnicima
– lažno predstavljanje, odnosno predstavljanje u ime drugog pravnog ili fizičkog lica
– objavljivanje, slanje i razmena sadržaja koji su zaštićeni autorskim pravom
– objavljivanje, slanje i razmena neželjenih sadržaja korisnicima bez njihovog pristanka ili traženja, ili putem obmane
– svesno objavljivanje, slanje i razmena sadržaja koji sadrže viruse ili slične programe napravljene u svrhu uništavanja ili ograničavanja rada bilo kojeg kompjuterskog softvera i/ili hardvera i telekomunikacione opreme
– prikupljanje, čuvanje i objavljivanje ličnih podataka drugih posetilaca portala i korisnika

Izmene uslova korišćenja

Portal To sam ja zadržava pravo izmene ovih uslova korišćenja u bilo kom trenutku.
Portal To sam ja neće biti odgovoran za moguće posledice proizišle iz takvih promena